Alderängarna och Salunäbb

Område: Mora - Östnor, terrängkartra 655 Mora

Start-mål: Reservatet ligger ca 5 km nordväst om Mora. Parkering med skyltning finns vid riksväg 70. Härifrån leder en stig nerför nipbranten och vidare över det lilla vattendrag som måste korsas innan man når älvplanet och själva Alderängarna. Inom området löper några brukningsvägar och stigar.

Märkning: Vit reservatmarkering på träden

Svårighet: Lätt

Alderängarna ingår i Morafältetet, vilket är utpekat som riksintresse. Området har bedömts vara av internationell betydelse som exempel på ett inlandsdelta. Områdets särpräglade naturförhållanden har bidragit till att en mycket värdefull flora och fauna funnit livsrum. Inte mindre än 27 hotade arter har påträffats, där insektsfaunan är särskilt väl representerad.Miljön är synnerligen variationsrik med branta nipor, urskogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder i anslutning till Österdalälven. Detta tillsammans med den vackra och ostörda landskapsbilden ger området mycket höga värden för bevarandet av den biologiska mångfalden.Reservatet är ett väldigt labyrintiskt område av vattenvägar, källor och kärr. I omgivningen reser sig branter där gran och aspar växer. Vegetationens intressantaste inslag är mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta här. Häckande fåglar såsom spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett lever här.

 

 

Länkar

Kartor

Alderängarna och Salunäbb

Karta över reservatet

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.