Naturreservatet Filiberg

Längd: Vandringsleden 3,2 km

Område: Västra Mora/Gopshus. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Märkning: Orange markering

Svårighet: Lätt

Terräng: Naturskog, myrkant på återvägen.

Filiberg, nytt naturreservat, är en stor naturskog väster om Gopshus i Mora kommun. Området består dels av en sluttning med skog uppkommen efter en brand för omkring 150 år sedan, dels av sjöar och våtmarker nedanför berget. Vill du upptäcka nästan orörd natur, en skog som minner om gamla tiders urskogar - då är det hit du ska åka!
Gamla träd på hög och låg nivå
​Filibergets topp når 543 meter över havet, och på denna nivå är skogen karg och präglad av höjdläget. I sluttningen mot söder är skogen mer växtlig. Tall är det trädslag som är vanligast här, men i svackor och längs bäckdråg finns stråk med högvuxen granskog. Träden är omkring 120-140 år men äldre individer finns spridda i skogen.
I det 572 ha stora reservatet finns en markerad vandringsled på 3,2 km.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.