Logotype

Alderängarna och Salunäbb

Område: Mora - Östnor, terrängkartra 655 Mora

Start-mål: Reservatet ligger ca 5 km nordväst om Mora. Parkering med skyltning finns vid riksväg 70. Härifrån leder en stig nerför nipbranten och vidare över det lilla vattendrag som måste korsas innan man når älvplanet och själva Alderängarna. Inom området löper några brukningsvägar och stigar.

Märkning: Vit reservatmarkering på träden

Alderängarna ingår i Morafältetet, vilket är utpekat som riksintresse. Området har bedömts vara av internationell betydelse som exempel på ett inlandsdelta. Områdets särpräglade naturförhållanden har bidragit till att en mycket värdefull flora och fauna funnit livsrum. Inte mindre än 27 hotade arter har påträffats, där insektsfaunan är särskilt väl representerad.Miljön är synnerligen variationsrik med branta nipor, urskogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder i anslutning till Österdalälven. Detta tillsammans med den vackra och ostörda landskapsbilden ger området mycket höga värden för bevarandet av den biologiska mångfalden.Reservatet är ett väldigt labyrintiskt område av vattenvägar, källor och kärr. I omgivningen reser sig branter där gran och aspar växer. Vegetationens intressantaste inslag är mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta här. Häckande fåglar såsom spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett lever här.

 

 

Vägbeskrivning

Åk från Morahållet mot Älvdalen på riksväg 70. Efter ca 8 km finns en skylt på höger sida. Naturreservat Alderängarna. Kommer ni från Älvdalshållet ser ni skylten på vänster sida, 8 km före Mora.

Länkar

Foto: Martin Palm, Owe HållmarkerBilder

Alderängarna och Salunäbb

För Alderängarna typiska klapperstensstränder

Alderängarna och Salunäbb

En av de ännu öppna slåtterängarna i området

Alderängarna och Salunäbb

Bro över gammal älvfåra till området

Alderängarna och Salunäbb

Mot älven

Alderängarna och Salunäbb

Ängarna, slåtter varje år

Alderängarna och Salunäbb

Vy från brinken, Gesundaberget i bakgrunden

Alderängarna och Salunäbb

På väg ner till reservatet, gammal körväg

Alderängarna och Salunäbb

Slogbod vid älven, bästa fikastället

Alderängarna och Salunäbb

Skyltat till reservatet ca 8 km från Mora. RV 70.

Kartor

Alderängarna och Salunäbb

Karta över reservatet

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: